บทคัดย่อวิจัย

 

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของบุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลท่ายาง

 

 ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันโรงพยาบาลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

 

 ผลของการใช้โปรแกรมดูแลผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะ ในโรงพยาบาลท่ายาง

 

 ผลการใช้รูปแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เป็นโรคไตเรื้อรังระยะ 3a

 

 ผลการให้ความรู้และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่ายาง

 

 การพัฒนารูปแบบการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้ป่วยตึกพิเศษ โรงพยาบาลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

 

 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

 

 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลท่ายาง

 

 ปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการป่วยเป็นวัณโรคในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

 

 ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในการใช้ยาของผู้ป่วยใน โรงพยาบาลท่ายาง

 

 การเปรียบเทียบผลในการลดปวดและคุณภาพชีวิตระหว่างการใช้เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

(PMS:Peripheral Magnetic Stimulation ) กับการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าผ่านผิวหนัง (TENS: Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation)

ในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม โรงพยาบาลท่ายางจังหวัดเพชรบุรี

 

 รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง การใช้พลังงานไฟฟ้าปีงบประมาณ 2564 – 2565 โรงพยาบาลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

 

 การเปรียบเทียบต้นทุนการรักษาเฉพาะกลุ่ม One Day Surgery การคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงโดยวิธี

Colonoscopy ของโรงพยาบาลท่ายางจังหวัดเพชรบุรี กับต้นทุนตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) ในสิทธิบัตรทอง (UC) ปีงบประมาณ 2566

 

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองด้วยการแพทย์แผนไทยของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลท่ายาง

 

 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการงานประชาสัมพันธ์แผนกผู้ป่วยนอก (opd) โรงพยาบาลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

 

 ประสิทธิผลของการใช้โภชนศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลท่ายาง

 

 การหาปริมาณโลหิตสำรองที่เหมาะสมของงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

 

 การเปรียบเทียบผลการรักษาก่อน-หลังจากรับการฝังเข็มในผู้ป่วยอาการปวดเข่า คลินิกการแพทย์แผนจีน รพ.ท่ายาง

 

 ผลการใช้ถุงถั่วเขียวลดปวดในมารดาคลอดระยะที่ 1โรงพยาบาลท่ายางจังหวัดเพชรบุรี

 

 ผลของการใช้โปรแกรมการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยหลังผ่าตัดต้อกระจกในผู้ป่วย Senile Cataract  ที่เข้ารับการรักษา ในตึกผู้ป่วยพิเศษ 

โรงพยาบาลท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี