โรคหลอดเลือดสมอง              กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด                    โรคเบาหวาน                                 3อ2ส

 

                                                       

              โรคหืด                         การปฏิบัติตัวผ่าตัดตาต้อกระจก                      fast track MI                                fast track stroke

 

                                                  

        แผ่นพับ Stroke                  การรักษาอาการปวด ด้วยมอร์ฟีน                      โรคไต                        วิธีการเช็ดตา ป้ายตา หยอดตา