อุบัติเหตุจราจร                               โรคพิษสุนัขบ้า                            3 โรคหายได้เอง                                  1669