ระเบียบปฏิบัติ

                                                 SP QMC 001 การควบคุมเอกสารคุณภาพ
                                                 SP QMC 002 แนวทางบริหารความเสี่ยง
                                                 SP QMC 003 แนวทางการวิเคราะห์ RCA

แบบฟอร์มต่างๆ

                                                       สรุปผลการทบทวนIR
                                                       ฟอร์มรายงานทบทวน Root cause analysis(RCA)008
                                                       ฟอร์ม การราวด์ leadership
                                                       แบบฟอร์มใบรายงานความเสี่ยง
                                                       ฟอร์ม บช.ความเสี่ยง
                                                       ใบรายงานอุบัติเหตุ
                                                       แบบฟอร์ม Service Profile
                                                       แบบฟอร์มประเมินตนเอง SAR2559
                                                       แบบฟอร์มรายงานอุบัติการณ์ปี2560
                                                       สรุปรายงานอุบัติการณ์หน่วยงาน

มาตราฐาน/คู่มือ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

                                              คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ HA 
                                              มาตรฐาน HA ฉบับใหม่
                                              บัญชีความเสี่ยง ตามโปรแกรม  QMC016
                                              รายงานการประเมินตนเอง (SA2011)
                                              การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับผู้ปฏิบัติในหน้างาน
                                              คะแนน  HA  score 2011
                                              HAI Book THIP ปีงบ 59 02102558
                                              SPA in Action
                                              SA Re-acc รพ.ท่ายาง 56
                                              คะแนน HA score 2011
                                              สรุปรายงาน IM
                                              SPA in Action
                                              SA2011(oct10)_Ver2.1_110617
                                              คู่มือการใช้งานระบบ HRMS on Cloud

ผลการ Leadership Walkround

                                              ผลการ Leadership Walkround เดือน เมษายน 60