แบบขอรหัสผู้งานโปรแกรม HOSXP XE
                                 ใบเบิก PPEจากคลัง(ของ รพ)
                                 ใบส่งซ่อม(แบบใหม่ ปี 2562)

                                 แบบบันทึกปริมาณงานสำหรับลูกจ้างรายคาบ

                                 

แบบคำร้องขอดูกล้องวงจรปิด/ขอสำเนาภาพวีดีโอ

 update 1 มี.ค 61

                                 จัดซื้อวงเงินต่ำกว่า 5,000 บาท update 1 ต.ค 60
                                  แบบบันทึกขอซื้อ(แบบใหม่) update 1 พ.ค 61
                                  แบบฟอร์มบริจาคครุภัณฑ์ update 1 ต.ค 60
                                  แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 1 คน update 1 ต.ค 60
                                  แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 3 คน update 1 ต.ค 60
                                 ใบเบิกวัสดุ update 1 ต.ค 60
                                 ใบสำคัญรับเงิน update 1 ต.ค 60
                                 ใบสำคัญรับวิทยากร update 1 ต.ค 60
                                 ใบลากิจ ลาป่วย คลอดบุตร ลาพักผ่อน update 7 มี.ค 62
                                  แบบฟอร์มเบิกจ่าย update 7 มี.ค 60
                                 ขอยกเลิกวันลา update 7 มี.ค 60
                                  คำขอมีบัตรประจำตัว update 7 มี.ค 60
                                  แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน ลาป่วย update 7 มี.ค 60
                                  ใบขออนุญาติใช้รถ update 7 มี.ค 60
                                  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ update 7 มี.ค 60
                                  ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร update 7 มี.ค 60
                                   ipat58 รอบ 1
                                   ipat58 รอบ 2