ประกาศโรงพยาบาลท่ายาง

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ

............................................................................................................

ประกาศโรงพยาบาลท่ายาง

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

............................................................................................................

ประกาศโรงพยาบาลท่ายาง

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโรงพยาบาลท่ายาง

............................................................................................................

ประกาศโรงพยาบาลท่ายาง 

เรื่อง ขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโรงพยาบาลท่ายาง 

ลงวันที่ 01-02-2562

...........................................................................................................

ประกาศโรงพยาบาลท่ายาง 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งลูกจ้างโรงพยาบาลท่ายาง 

ลงวันที่ 01-02-2562

...........................................................................................................

 

ประกาศ สำนักงานสาธารสุขจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ลงวันที่ 11-1-61

...................................................................................................................