ประกาศจังหวัดเพชรบุรี 

เรื่อง รายงานผลการพิจรณาและประกาศผลผู้ชะ จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

...................................................................................................................

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี 

เรื่อง รายงานผลการพิจรณาและประกาศผลผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

...................................................................................................................

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี 

เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

...................................................................................................................

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

...................................................................................................................

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่จอดรถยนต์และจักรยานยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

...................................................................................................................

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี 

เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

...................................................................................................................

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี 

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

...................................................................................................................

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี 

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

...................................................................................................................

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี 

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

...................................................................................................................

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 5 ยูนิต 3 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

...................................................................................................................

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี 

เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

...................................................................................................................

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

...................................................................................................................

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี 

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

...................................................................................................................

ประกาศโรงพยาบาลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

..................................................................................................................

ประกาศโรงพยาบาลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง แผนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

...................................................................................................................

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

...................................................................................................................

ประกาศโรงพยาบาลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

....................................................................................................................

ประกาศโรงพยาบาลท่ายาง

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโรงพยาบาลท่ายาง

...................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลท่ายาง

...................................................................................................................

เอกสารเผยแพร่เรื่องข้อมูลพื้นฐาน บทบาท อำนาจ หน้าที่ โรงพยาบาลท่ายาง 

ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

...................................................................................................................

เอกสารเผยแพร่คู่มือมาตรฐานพฤติกรรมบริการ

ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

 

...................................................................................................................

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี 

เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีสอบราคา

....................................................................................................................

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี 

เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีสอบราคา

....................................................................................................................

แผนการใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 29-9-60

....................................................................................................................

แผนการใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560

....................................................................................................................

ร่างประกาศจังหวัดเพชรบุรี 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

....................................................................................................................

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลอด และพักผู้ป่วนใน ๙๐ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๙๐๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลท่ายาง ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

....................................................................................................................