ประวัติโรพยาบาลท่ายาง

อำเภอท่ายางได้มีสถานบริการสาธารณสุขแห่งแรก เรียกว่า ” สุขศาลาชั้น 2 ” เมื่อ ปี พ.ศ. 2480  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2500 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ” สถานีอนามัยชั้น 2″  ต่อมาได้ยกฐานะเป็น ” สถานีอนามัยชั้น 1 ” อยู่บริเวณถนนเพชรเกษม ริมคลองชลประทานสาย 3 ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่ายางประมาณ 1 กิโลเมตร ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์การแพทย์และอนามัย” และเปลี่ยนเป็น ” โรงพยาบาลท่ายาง ” ขนาด 10 เตียงเมื่อ ปี พ.ศ. 2520 แต่ยังคงตั้งอยู่ที่เดิม ในปี พ.ศ. 2521 ชาวอำเภอท่ายางได้พร้อมใจกันบริจาคที่ดิน และเงินเพื่อเป็นค่าจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมตลอดจนได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง และยกฐานะโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาล 30 เตียง โดยได้รับงบประมาณเป็นค่าก่อสร้าง ค่าอุปกรณ์และที่ดินในขณะนั้นเป็นเงิน 6,600,000 บาท จึงย้ายสถานที่ก่อสร้างมา ณ ที่อยู่ปัจจุบัน  ริมถนนสายท่ายาง -บ้านหนองบ้วย ในเขต ม. 1 ต.ท่ายาง มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 28 ไร่ 89 ตารางวา โรงพยาบาลท่ายางขนาด 30 เตียง ได้ก่อสร้างเสร็จแล้ว และทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 ต่อมามีการปรับระดับเป็น โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง  และในปี 2555  มีการปรับระดับสถานบริการ  โรงพยาบาลท่ายาง มีขนาดให้บริการ ระดับ F1 คือโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ ปัจจุบัน มีนายแพทย์สาธิต  ทิมขำ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่ายาง

 

ความสำเร็จและความภาคภูมิใจ

 1. ผ่านเกณฑ์การประเมิน LA  จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  เมื่อ 3 กันยายน 2555
 2. ได้รับโล่รางวัลการพัฒนาระบบวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล ระดับดีเด่น เมื่อ  18  มกราคม 2555 จาก กองวิศวกรรมการแพทย์  กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข
 3. ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลHCQA ระดับประกาศนียบัตร (ระดับคะแนน 89.95%) จากสำนักบริหารการสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข เมื่อ  28  กันยายน 2554
 4. รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ2ระดับจังหวัด ประจำปี 2553 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
 5. ผ่านเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากร ระดับ 2 วันที่  9 พฤศจิกายน 2552  จากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 6. ได้รับรางวัลผ่านการประเมินโรงพยาบาลสายใยรัก ระดับทอง วันที่ 30 กันยายน 2552 จากกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข
 7. ผ่านการประเมินและรับรองตามกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(Re-accreditation)เมื่อวันที่  23 กันยายน  2552 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 8. ผ่านการการประเมินตามมาตรฐานสุขศึกษาระดับ 3 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 25520 จากกองสุขศึกษา  กระทรวงสาธารณสุข
 9. ผ่านเกณฑ์การประเมินการรับรองประเมินรับรองคุณภาพ ระดับ 2  เมื่อวันที่ 29  เมษายน  2552
 10. ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง ประจำปี 2551   จากกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข
 11. ได้รับรางวัลโรงพยาบาลที่มีคุณภาพบริการตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2550 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2551 จาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
 12. ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่  น่าทำงาน “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม  มีชีวิตชีวา” ระดับทอง วันที่ 30 กันยายน 2548 จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข