สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562

................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

................................................................................................................

รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

...............................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562

................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562

................................................................................................................

รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ รอบ 6 เดือน

...............................................................................................................

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

...............................................................................................................

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนรอบ 6 เดือน

...............................................................................................................

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย

ของเจ้าหน้าที่ประจำปี 2562(ไตรมาส 2)

...............................................................................................................

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

................................................................................................................

รายงานผลการมีส่วนร่วมการดำเนินโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562

.................................................................................................................

การดำเนินการโครงการภาระกิจหลักของหน่วยงาน

................................................................................................................

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ)

................................................................................................................

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

.................................................................................................................

รายงานประชุมเจ้าหน้าที่ รพ ท่ายาง ประจำปี 2562

.................................................................................................................

โครงการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

................................................................................................................

ประกาศโรงพยาบาลท่ายาง

เรื่อง แนวทางมาตรการ กลไก เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2562

.................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

.................................................................................................................

คำสั่งโรงพยาบาลท่ายาง

เรื่อง มอบหมายการดำเนินการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลท่ายาง

................................................................................................................

คำสั่งโรงพยาบาลท่ายาง

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลท่ายาง

................................................................................................................

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

.................................................................................................................

สรุปรายงานแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561

.................................................................................................................

รายงานการประชุม การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน

และมาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐครั้งที่ 1/2562

.................................................................................................................

รายงานการประชุมกลุ่มพัฒนาการบริหารงานที่โปร่งใส โรงพยาบาลท่ายางครั้งที่ 1/2562

.................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

.................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561

.................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561

.................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

.................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561

.................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

.................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561

.................................................................................................................

รายงานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ รอบ 6เดือน

.................................................................................................................

มาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

................................................................................................................

ประกาศมาตราการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ

..................................................................................................................

คู่มือมาตรฐานพฤติกรรมบริการ

..................................................................................................................

รายงานผลการวิเคราะห์ การจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลท่ายาง

ปีงบประมาณ 2560

..................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561

..................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

.................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561