สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

.................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

.................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561

.................................................................................................................

ประกาศโรงพยาบาลท่ายาง

เรื่อง แนวทางมาตรการ กลไก เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2562

.................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561

.................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

.................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561

.................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

.................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561

.................................................................................................................

รายงานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ รอบ 6เดือน

.................................................................................................................

มาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

................................................................................................................

ประกาศมาตราการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ

..................................................................................................................

คู่มือมาตรฐานพฤติกรรมบริการ

..................................................................................................................

รายงานผลการวิเคราะห์ การจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลท่ายาง

ปีงบประมาณ 2560 ลงวันที่ 15-11-60

..................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561

..................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

.................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561